sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE ZJEDNOCZONEJ EUROPY

             Zapraszam uczniów wszystkich typów szkół do udziału w konkursie: ,,Twórcy Zjednoczonej Europy".

         Jednoetapowy konkurs przeprowadzamy w każdej szkole, która się do nas zgłosi.

Termin konkursu ustalamy indywidualnie z nauczycielami prowadzącymi lub dyrekcją szkół.

Bezpośrednio po zakończeniu  sprawdzamy prace, oceniamy i wręczamy nagrody. Trzy osoby z najlepszymi wynikami otrzymaję nagrody książkowe, a wszyscy upominki i gadżety. Pytania są dostosowane do wieku uczniów.

 

Regulamin konkursu

Chrześcijańskie Korzenie Zjednoczonej Europy

 

 1. I.                   CELE KONKURSU
 2. Popularyzacja postaci Roberta Schumana, Konrada Adenauera, Alcide de Gasperiego;
 1. Rozbudzanie zainteresowania wiedzą o podwalinach powstania UE:
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;

 

 1. II.                TEMATYKA KONKURSU

Wiedza o twórcach zjednoczonej Europy: Robercie Schumanie, Konradzie Adenauerze, Alcide de Gasperim;

 

 1. III.             ORGANIZACJA KONKURSU
 2. Adresat konkursu: uczniowie wszystkich typów szkół w powiatach: sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, zgierskim, poddębickim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim;
 3. Organizatorzy konkursu: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Senator RP Przemysław Błaszczyk;
 4. Koordynator konkursu: Dorota Więckowska;
 5. Komisja konkursowa: przedstawiciel parlamentarzystów i dwóch nauczycieli powołanych przez dyrektora szkoły;
 6. Rodzaj konkursu – jednoetapowy, szkolny;
 7. Miejsce przeprowadzenia konkursu – zgłoszone szkoły;
 8. Pytania: test 30 pytań jednokrotnego wyboru;
 9. Sprawdzanie prac i wyniki – bezpośrednio po oddaniu prac przez uczniów;
 10. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przeprowadzana jest dogrywka, i w dogrywce, w przypadku uzyskania jednakowych wyników zwycięża osoba, która pierwsza oddała test;

 

 1. IV.             NAGRODY (w każdej szkole); 
  1. Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami;
  2. Wszyscy uczestnicy: dyplomy i gadżety;
 1. V.                WRĘCZENIE NAGRÓD – bezpośrednio po sprawdzeniu prac w szkołach; 
 1. VI.             TERMINY

Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów lub dyrektorzy szkół w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015  godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres e-mail: piotr.polak2016@vip.onet.pl

Zgłoszenie sporządzone w tabeli oraz przesłane w programie Word i PDF musi zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy uczestnika, nazwę szkoły, klasę, imię
i nazwisko opiekuna i dyrektora szkoły wraz z adresem tel./fax i e-mail szkoły oraz telefon kontaktowy do nauczyciela – opiekuna; Wzór tabeli  w załączeniu;

 • Termin konkursu  - styczeń 2016 - dokładną datę ustala: P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50;  piotr.polak2016@vip.onet.pl  

 

 1. VII.          WYMAGANIA Z ZAKRESU
 1. Wiadomości zawartych w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych wszystkich autorów – podstawa i rozszerzenie, dotyczących trzech postaci: Roberta Schumana, Konrada Adenauera, Alcide de Gasperiego;
 2. Pozycja książkowa: „Twórcy zjednoczonej Europy. Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi” Instytut wydawniczy Pax. Warszawa 2007;

 

 1. VIII.       UWAGI KOŃCOWE:
 1. 1.      Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela telefonicznie
  i mailowo: P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50;  piotr.polak2016@vip.onet.pl  
 2. 2.      Wszystkie spory i odwołania rozstrzygają organizatorzy;
 3. 3.      W konkursie nie mogą brać udziału w/w parlamentarzyści, pracownicy, współpracownicy posłów i ich rodziny;
 1. Konkurs – z przyczyn niezależnych od organizatorów – może zostać odwołany lub odbyć się w innym terminie;
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i innego podziału nagród;
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>